Atherosclerosis
Endothelial Cell Dysfunction
Oxidized LDL
Fibrinolysis
Angiogenesis
Macrophage Polarization
Apolipoproteins